Анотація навчальної дисципліни (за вибором студента) «Психологія сексуальних взаємин»

Деталі

Анотація навчальної дисципліни

(за вибором студента)

«Психологія сексуальних взаємин»

освітньо-професійної програми підготовки фахівців

освітнього ступеня бакалавр

спеціальності 053 Психологія

1. Назва кафедри, яка буде забезпечувати викладання курсу: кафедра спеціальної психології та медицини.

2. Предметом вивчення навчальної дисципліни є психологічні закономірності та механізми сексуального реагування людини.

3. Міждисциплінарні зв’язки: Анатомія та фізіологія, Вікова психологія, Соціальна психологія, Патопсихологія, Психологія сім’ї, Основи психотерапії, Психологічна корекція.

4. Метою викладання навчальної дисципліни є формування спеціальних знань про закономірності та механізми сексуального реагування людини

5. Основними завданнями вивчення дисципліни є: формування у студентів знань про анатомо-фізіологічних основ сексуальності людини, особливостей її статевого життя на різних вікових етапах, міжстатевих сексуальних взаємин, сексуальних розладів, дисгармоній їх профілактики та терапії; ознайомлення з основними методами профілактики, діагностики та терапії сексуальних порушень.

6. Основні результати навчання і компетентності згідно з вимогами освітньо-професійної програми:

№ з/п Результати навчання Компетентності
1.

Знати предмет, завдання і мету курсу; сучасний стан розвитку сексологічних знань; теоретичні основи сексології, сексопатології, психології сексуальності.

Вміти провести аналіз психосексуального розвитку людини.

Базові уявлення про специфіку сексуальної поведінки людини, її анатомо-фізіологічні, вікові, психологічні, соціокультурні аспекти.
2.

Знати сучасні методи діагностики сексуальних дисгармоній, методики раннього виявлення сексуальних порушень; сучасні методи психологічної корекції сексологічних проблем.

Вміти визначити наявність сексуальних розладів; провести аналіз сексуального життя подружньої пари; проаналізувати та зробити висновки за результатами психосексуального дослідження; скласти та обґрунтувати рекомендації щодо терапії сексуальних розладів та корекції сексуальних дисгамій подружньої пари.

Здатність застосовувати основні методи профілактики, діагностики та терапії сексуальних порушень.

7. Короткий зміст дисципліни.

Предмет та методи психології сексуальності. Історичні етапи вивчення сексуальності людини. Індивідні аспекти сексуальності людини. Розвиток сексуальності протягом життя

Сутність та особливості сексуальної поведінки. Нетипова сексуальна поведінка та сексуальні девіації. Сексуальні злочини. Міжстатеві сексуальні взаємини. Шлюбні стосунки. Сутність, основні види та причини виникнення сексуальних розладів. Методи та основні принципи терапії сексуальних розладів. Сімейні дисгармонії (дисгамії).

8. Навчальне навантаження з дисципліни:

Семестр вивчення дисципліни за навчальним планом 6

Кількість кредитів ECTS3 Кількість годин 90

Вид занять Денна форма навчання Заочна форма навчання
Лекції 16 8
Семінарські заняття - -
Практичні заняття 10 -
Лабораторні заняття 8 4
Самостійна робота 56 78

9.Основні інформаційні джерела до вивчення дисципліни:

  1. Акімова Л. Н. Психологія сексуальності / Л.Н. Акімова. - Одеса: СМИЛ, 2005. - 198 с.
  2. Буртянский Д.Л. Медицинская сексология / Д.Л. Буртянский, В.В. Кришталь, Г.В. Смирнов. – Саратов: Изд-во Саратов. ун-та, 1990. - 272 с.: ил. – Библиогр.: с. 265-270.
  3. Буртянский Д.Л. Сексуальная дисгармония супружеской пары и ее коррекция: Учеб. Пособие для врачей / Д.Л. Буртянский, В.В. Кришталь. – Х.: УИУВ МЗ СССР, 1982.

10. Система оцінювання:

Форми поточного контролю: тестові завдання, контрольна робота.

Форма підсумкового контролю: залік.

   

Авторизація  

   

Хто на сайті?  

На сайті 460 гостей та відсутні користувачі

   

qrcode ikpp

   

Використання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання.
Всі права захищено!

Сайти, які підтримуються службою порталу
НПУ імені М.П.Драгоманова
Інститути
Інститут неперевної освіти
Факультети
Фізико-математичний факультет :: Факультет філософської освіти :: Факультет фізичного виховання та спорту :: Інженерно-педагогічний факультет :: Факультет інформатики :: Факультет іноземної філології :: Факультет історичної освіти :: Факультет корекційної педагогіки та психології :: Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського :: Факультет магістратури, аспіратнути та докторантури :: Факультет природничо-географічної освіти та екології :: Факультет педагогіки та психології :: Факультет політології та права :: Факультет соціально-економічної освіти та управління :: Факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка
Кафедри
Кафедра педагогчної творчості :: Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки :: Кафедра методики викладання російської мови та світової літератури :: Кафедра етики та естетики :: Кафедра управління та євроінтеграції :: Кафедра філософії :: Кафедра інформатики
Персональні сайти
Андрущенко В.П. :: Бех В.П. :: Жалдак М.І. :: Борисенко В.Й. :: Франчук В.М. :: Франчук Н.П.
Інші сайти
Асоціація випускників :: Система управління електронними курсами НПУ :: Система управління електронними курсами інституту інформатики :: Система управління електронними курсами інституту інформатики (студенти) :: Простір гуманітарної комунікації :: Лабораторія археологічних досліджень :: Кабінет-музей М.П.Драгоманова :: Україна і становлення конституціоналізму в Європі :: Центр культури. НПУ