Анотація навчальної дисципліни (за вибором студента) «Психологія здібностей»

Деталі

                                                                    Анотація навчальної дисципліни

(за вибором студента)

«Психологія здібностей»

освітньо-професійної програми підготовки фахівців

освітнього ступеня бакалавр

спеціальності 053 Психологія

1. Назва кафедри, яка буде забезпечувати викладання курсу: кафедра спеціальної психології та медицини.

2. Предметом вивчення навчальної дисципліни є закономірності та механізми формування здібностей.

3. Міждисциплінарні зв’язки: Загальна психологія, Вікова психологія, Експериментальна психологія

4. Метою викладання навчальної дисципліни є сформувати у студентів-психологів загальне уявлення про зміст психології здібностей як науки.

5. Основними завданнями вивчення дисципліни є

- вивчення сутності здібностей, як психічних утворень.

- вивчення природних і соціальних передумов розвитку здібностей

- засвоєння знань про специфіку взаємозвязку загальних и спеціальних здібностей

- формування у студентів системи психолого-педагогічного знання про здібності;

- формування готовності до оволодіння системою умінь і навичок спілкування з людиною, розуміння її соціально-психологічної природи та творчого потенціалу особистості.

- формування у студентів навчально-професійної та професійної рефлексії.

6. Основні результати навчання і компетентності згідно з вимогами освітньо-професійної програми:

№ з/п Результатинавчання Компетентності

1.

Знати:

- теоретико-методологічні основи психології здібностей, закономірності та етапи ефективного практичного застосування особистістю здібностей в процесі діяльності та спілкування;

- основні категорії та поняття психології здібностей

- основні напрямки, підходи, теорії, розроблені у зарубіжній та вітчизняній психології здібностей, сучасні тенденції розвитку проблематики психології здібностей.

- факторні та когнітивні моделі інтелекту;

- методи діагностики інтелекту;

- особливості розвитку інтелектуальних та спеціальних пізнавальних здібностей в онтогенезі;

- сутність проблеми загальних творчих здібностей, їх діагностики та розвитку.

Вміти:

- застосовувати методи діагностики інтелекту та креативності, інтерпретувати отримані результати відповідно до мети дослідження;

- здійснювати процес інтелектуального та творчого розвитку дітей різних категорій

- аналізувати власну діяльність та особистісні особливості з метою їх вдосконалення

- базові знання про зміст та сутність основних категорій психології здібностей.

- інформаційна та інтегративна компетентність

 1. 5.Короткий зміст дисципліни.

Еволюція вчень про здібності в історії філософії. Теорія "tabula rasa". Історія досліджень та розвиток проблематики психології здібностей. Генотип, середовище та дія механізмів розвитку. Когнітивні моделі інтелекту. Структура творчих здібностей. Особливості прояву творчих здібностей. Особливості розвитку пізнавальної сфери. Концепції здібностей. Ситуаційний підхід до психологічної діагностики здібностей (В.Н. Дружинін). Діагностика інтелектуальних здібностей (Прогресивні матриці Равена, тест Д. Векслера, тести структури інтелекту). Психофізіологія інтелекту. Міжстатеві відмінності у здібностях. Імпліцитні теорії особистості та здібностей (Дж. Келлі, Р. Кеттел, А.Г. Шмельов тощо). Типи досліджень суб’єктивних уявлень про здібності. Індивідуальні та групові уявлення про здібності людини.

8. Навчальне навантаження з дисципліни:

Семестр вивчення дисципліни за навчальним планом 6

Кількість кредитів ECTS3 Кількість годин 90

Вид занять Денна форма навчання Заочна форма навчання
Лекції 16 8
Семінарські заняття 4 -
Практичні заняття 10 -
Лабораторні заняття 4 4
Самостійна робота 56 78

9.Основні інформаційні джерела до вивчення дисципліни:

 1. Анастази А. Психологическое тестирование / А. Анастази, С. Урбина. – 7 изд. – СПб.: Питер, 2007. – 688 с.
 2. Артемьева Т.И. Методологический аспект проблемы способностей / Т.И. Артемьева. – М.: Наука, 1977. – 183 с.
 3. Бадмаева Н.Ц. Влияние мотивационного фактора на развитие умственных способностей: Монография. – Улан-Удэ: Издательство ВСГТУ, 2004. – 280 с.
 4. Блейхер В.М. Психологическая диагностика интеллекта и личности. / В.М. Блейхер, Л.Ф. Бурлачук. - К.: Высшая школа, 1978. – 140 с.
 5. Бодалев А.А. О направлениях и задачах научной разработки проблемы способностей / А.А. Бодалев // Вопросы психологии. - №1.- 1984. – С. 119 - 124. (конспект)
 6. Выготский Л. С. Проблемы общей психологии / Л.С. Выготский. – М.: Педагогика, 1982. – 504 с. – (Собрание сочинений: в 6-ти томах; т.2).
 7. Голубева Э.А. Способности и индивидуальность / Э. А. Голубева. - М.: Прометей, 1993. – 304 с.
 8. Диагностика профессиональных и познавательных способностей. -М.: ИПАН, 1988.
 9. Дружинин В.Н. Психология общих способностей / В.Н. Дружинин.- СПб.: Питер, 2002. – 368 с.
 10. Дружинин В.Н. Ситуационный подход к психологической диагностике способностей / В.Н. Дружинин // Психологический журнал. – 1991. – Т.12. - № 2. – С. 94 – 104 (конспект).
 11. Изюмова С.А. К проблеме природы способностей: задатки мнемических способностей у школьников литературного и математического классов / С.А. Изюмова // Психологический журнал. – Т. 16. - № 6. - 1995. – С. 55 – 71.
 12. Лейтес Н. С. Возрастная одарённость и индивидуальные различия: Избранные труды / Н.С. Лейтес. - М.: МПСИ, 2003 - 464 с.
 13. Одарённые дети (пер. с англ,), под ред. Г.В. Бурменской и В.М. Слуцкого. – М.: Прогресс, 1991. – 376 с.
 14. Платонов К.К.. Проблемы способностей / К.К. Платонов. - М.: Наука, 1972. – 312 с.
 15. Равич-Щербо И.В. Психогенетика / И.В. Равич-Щербо, Т.М.Марютина, Е.Л.Григоренко.- М.: Аспект Пресс, 2000. – 447 с.
 16. Развитие и диагностика способностей / Отв. ред. В.Н. Дружинин, В.Д. Шадриков. М.: Наука, 1991. – 177 с.
 17. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии / С.Л. Рубинштейн. – СПб.: Питер Ком, 1999. – 720 с. : (Серия «Мастера психологии»).
 18. Теплов Б.М. Способности и одарённость / Б.М. Теплов // Проблемы индивидуальных различий. – М.: Просвещение, 1961. – С. 9 - 20.
 19. Шадриков В.Д. О содержании понятий "способности" и "одарённость" / В.Д. Шадриков // Психологический журнал. - 1983. – Т.4. - № 5. - С. 14-19. (конспект)
 20. Шадриков В.Д. Психология деятельности и способности человека: Учебное пособие, 2-е изд,, перераб. и доп. / В.Д. Шадриков. - М.: Издательская корпорация "Логос", 1996. - 320 с: ил.

10. Система оцінювання:

Форми поточного контролю: усні опитування на практичних заняттях; письмові контрольні роботи по тематиці змістових модулів; тестові завдання; підготовка плану-конспекту на запропоновані теми.

Форма підсумкового контролю: залік

   

Авторизація  

   

Хто на сайті?  

На сайті 249 гостей та відсутні користувачі

   

qrcode ikpp

   

Використання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання.
Всі права захищено!

Сайти, які підтримуються службою порталу
НПУ імені М.П.Драгоманова
Інститути
Інститут неперевної освіти
Факультети
Фізико-математичний факультет :: Факультет філософської освіти :: Факультет фізичного виховання та спорту :: Інженерно-педагогічний факультет :: Факультет інформатики :: Факультет іноземної філології :: Факультет історичної освіти :: Факультет корекційної педагогіки та психології :: Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського :: Факультет магістратури, аспіратнути та докторантури :: Факультет природничо-географічної освіти та екології :: Факультет педагогіки та психології :: Факультет політології та права :: Факультет соціально-економічної освіти та управління :: Факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка
Кафедри
Кафедра педагогчної творчості :: Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки :: Кафедра методики викладання російської мови та світової літератури :: Кафедра етики та естетики :: Кафедра управління та євроінтеграції :: Кафедра філософії :: Кафедра інформатики
Персональні сайти
Андрущенко В.П. :: Бех В.П. :: Жалдак М.І. :: Борисенко В.Й. :: Франчук В.М. :: Франчук Н.П.
Інші сайти
Асоціація випускників :: Система управління електронними курсами НПУ :: Система управління електронними курсами інституту інформатики :: Система управління електронними курсами інституту інформатики (студенти) :: Простір гуманітарної комунікації :: Лабораторія археологічних досліджень :: Кабінет-музей М.П.Драгоманова :: Україна і становлення конституціоналізму в Європі :: Центр культури. НПУ