Анотація навчальної дисципліни (за вибором студента) «Психологічні аспекти поведінкових порушень у дітей з психофізичними порушеннями»

Деталі

                                                              Анотація навчальної дисципліни

(за вибором студента)

«Психологічні аспекти поведінкових порушень у дітей з психофізичними порушеннями»

освітньо-професійної програми підготовки фахівців

освітнього ступеня бакалавр

спеціальності 053 Психологія

1. Назва кафедри, яка буде забезпечувати викладання курсу: кафедра спеціальної психології та медицини.

2. Предметом вивчення навчальної дисципліни є визначення психологічних особливостей поведінкових порушень у дітей з психофізичними вадами.

3. Міждисциплінарні зв’язки: Загальна психологія, Вікова психологія,Психопатологія, Вступ до спеціальності «Спеціальна психологія» та психологічна деонтологія.

4. Метою викладання навчальної дисципліни є ознайомлення студентів з психологією девіантної поведінки, її класифікацією і розладами особистості, клініко-психологічними концепціями; навчання вмінню психологічної кваліфікації порушень поведінки, розладів особистості, які обумовлюють поведінкові порушення.

5. Основними завданнями вивчення дисципліни є :

-забезпечити засвоєння студентами теоретичних знань та практичних навичок з таких елементів: методологія та теоретичні основи психології девіантної поведінки її місце в системі наук про поведінку;

- основні поняття, гіпердіагностична і гіподіагностична парадигми;

-поведінкова норма і девіації;

-діагностика поведінкових стереотипів; системний і рівневий підходи до аналізу порушень поведінки; індивідуальна властивості, конституціональні особливості, темперамент, характер особистість в клініці і психології; проблеми класифікації девіантної поведінки;

-психологічний і клінічний підходи; детермінація девіантної поведінки зовнішні, соціальні, біологічні та патологічні передумови;

- психологічні механізми відхиляється як результат розладів або розвитку особистості в різних концепціях;

-оволодіння методами роботи з хворими з різними видами психопатій і розладів особистості.

6. Основні результати навчання і компетентності згідно з вимогами освітньо-професійної програми:

№ з/п Результати навчання Компетентності

1.

Знати:варіабельність можливих підходів до розуміння психічної норми і патології; психологічну діагностику порушень поведінки при різних видах розладів або порушень розвитку особистості; загальні методи і принципи роботи; принципи програмування роботи; методи профілактики та психокорекції девіантної поведінки; роль виховання у формуванні та корекції порушень поведінки.

Уміти: розпізнавати і виділяти основні форми порушення поведінки;практичнозастосовувати методи психологічної діагностики та корекції хворих; використовувати психологічні методики та інтерпретувати отримані результати.

-використання інформаційних технологій для вирішенняекспериментальних і практичнихзавдань у галузіпрофесійноїдіяльності;

- оволодінняновими методами дослідження, готовність до змінинаукового і науково-практичного профілюсвоєїпрофесійноїдіяльності, до змінисоціокультурних умов діяльності;

- прагнення до вдосконалення і розвитку свого інтелектуального та загальнокультурного рівня, морального і фізичного вдосконалення своєї особистості;

- розуміння необхідності бути критичним та самокритичним;

- здатність до виявленнясоціальноїпроблеми та їїзв’язків з проектнимиконцепціями;

- комплексне уявлення про людину як біосоціопсихокосмічну істоту;

- готовність до практичного проведення діагностичної роботи, спрямованої на виявлення дітей з порушеннями у розвитку;

- застосування на практиці методів психологічної діагностики стану психічного і психосоматичного здоров'я індивідів і груп людей для здійснення завдань психопрофілактики, психокорекції та клініко-психологічної реабілітації;

- знання основних стратегій психопрофілактики, психокорекції та реабілітації в області психології здоров'я і психосоматики;

- знання про психологічні закономірності, фактори та умови нормального і порушеного психічного, психосоматичного розвитку і функціонування в контексті різних етносоціокультурних ситуацій;

- знання та практичні навички з використання дидактичних прийомів при реалізації стандартних корекційно-розвивальних та реабілітаційних програм з оптимізації психічної діяльності людини;

- застосування методик і технік, спрямованих на підвищення психічних і адаптаційних можливостей особистості та її психологічну реабілітацію;

-застосування методів психологічного супроводу індивідів і груп в ситуаціях соціального ризику;

-застосування технологій навчання конструктивним стратегіям самопомочі у важких життєвих ситуаціях;

-здатність і готовність до застосування методів профілактики та корекції станів психосоціальної дезадаптації;

-знання сучасних технологій спеціальної психологічної роботи з різними віковими групами в різних соціально-педагогічних ситуаціях; володіння практичними основами прогнозування, проектування, моделювання професійної діяльності з надання клініко-психологічної допомоги;

- оволодіння теоретичними основами і сучасними підходами до діагностики порушень психічної діяльності суб’єкта для виявлення їх закономірностей та психологічних механізмів виникнення і динаміки.

7. Короткий зміст дисципліни.Загальні питання девіантної поведінки і делінквентності, визначення, положення психології порушення поведінки в системі інших дисциплін; короткий аналіз різних форм поведінки, що відхиляється. Стандарти поведінки в суспільстві, психології, психіатрії, віковій, гендерній психології, етнокультуральний, професійний підходи. Вчення про діагностику поведінкових стереотипів. Ортодоксальний і феноменологічний підходи. Індивідуальні властивості і особистісні розлади, що лежать в основі відхилень у поведінці. Історія розвитку поглядів на психічну індивідуальність. Властивості організму, темперамент, характер, особистість. Акцентуації характеру і «акцентуйовані особистості». Особливості поведінки при різних типах виховання і можливі девіації. Проблема класифікації девіантної поведінки. Систематизація в рамках окремих дисциплін; проблема створення єдиної класифікації розладів поведінки. Основні підходи до класифікації: соціально-правовий (соціологічний), клінічний і психологічний, критерії, що лежать в їх основі. Детермінація девіантної поведінки. Особистісні розлади і психопатії. Психологічні та клінічні передумови; чинники, що викликають, провокують або підтримують девіантну поведінку (зовнішні умови, соціальні впливи, біологічні передумови, патологічні і внутрішньоособистісні механізми). Агресія як основа руйнівних видів поведінки (делінквентності, залежнсті, суїцидальності); характеристики агресії – спрямованість, форми прояву, інтенсивність. Агресивна поведінка на різних вікових етапах розвитку. Джерела формування агресивної поведінки. Методи діагностики, профілактики інтервенції і корекції відхилень у поведінці; авдання експериментально-психологічного дослідження осіб з девіантною поведінкою; профілактика відхилень у поведінці; психологічна інтервенція в залежності від форми девіації; робота з підсистемами поведінки (мотивацією, емоційними станами, саморегуляцією, когнітивне переконструюваннм, зовнішніми діями). Використання фармакотерапії в корекції девіантної поведінки.

8. Навчальне навантаження з дисципліни:

Семестр вивчення дисципліни за навчальним планом 8

Кількість кредитів ECTS3 Кількість годин 90

Вид занять Денна форма навчання Заочна форма навчання
Лекції 12 8
Семінарські заняття - -
Практичні заняття 8 -
Лабораторні заняття 8 4
Самостійна робота 62 78

9.Основні інформаційні джерела до вивчення дисципліни:

1.Основы специальной психологии. Под ред. Л.В.Кузнецовой. – М., 2005.

2. Лебединский В.В. Нарушения психического развития в детском возрасте. – М., 2005.

3. Психология аномального развития ребенка: Хрестоматия в 2 т / Под ред. В.В. Лебединского и М.К. Бардышевской.- М., 2002.

10. Система оцінювання:

Форми поточного контролю: усні опитування на практичних заняттях; письмові контрольні роботи по тематиці змістових модулів; тестові завдання; підготовка плану-проспекту на запропоновані теми; складання схем, таблиць з означених тем.

Форма підсумкового контролю: залік

   

Авторизація  

   

Хто на сайті?  

На сайті один гість та відсутні користувачі

   

qrcode ikpp

   

Використання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання.
Всі права захищено!

Сайти, які підтримуються службою порталу
НПУ імені М.П.Драгоманова
Інститути
Інститут неперевної освіти
Факультети
Фізико-математичний факультет :: Факультет філософської освіти :: Факультет фізичного виховання та спорту :: Інженерно-педагогічний факультет :: Факультет інформатики :: Факультет іноземної філології :: Факультет історичної освіти :: Факультет корекційної педагогіки та психології :: Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського :: Факультет магістратури, аспіратнути та докторантури :: Факультет природничо-географічної освіти та екології :: Факультет педагогіки та психології :: Факультет політології та права :: Факультет соціально-економічної освіти та управління :: Факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка
Кафедри
Кафедра педагогчної творчості :: Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки :: Кафедра методики викладання російської мови та світової літератури :: Кафедра етики та естетики :: Кафедра управління та євроінтеграції :: Кафедра філософії :: Кафедра інформатики
Персональні сайти
Андрущенко В.П. :: Бех В.П. :: Жалдак М.І. :: Борисенко В.Й. :: Франчук В.М. :: Франчук Н.П.
Інші сайти
Асоціація випускників :: Система управління електронними курсами НПУ :: Система управління електронними курсами інституту інформатики :: Система управління електронними курсами інституту інформатики (студенти) :: Простір гуманітарної комунікації :: Лабораторія археологічних досліджень :: Кабінет-музей М.П.Драгоманова :: Україна і становлення конституціоналізму в Європі :: Центр культури. НПУ