Анотація навчальної дисципліни (за вибором студента) «Основи юридичної психології»

Деталі

Анотація навчальної дисципліни

(за вибором студента)

«Основи юридичної психології»

освітньо-професійної програми підготовки фахівців

освітнього ступеня бакалавр

спеціальності

1. Назва кафедри, яка буде забезпечувати викладання курсу: кафедра спеціальної психології та медицини.

2. Предмет вивчення навчальної дисципліни закономірності та механізми психічної діяльності людей у сфері відносин, що регулюються правом.

3. Міждисциплінарні зв’язки: Загальна психологія, Вікова психологія, Психодіагностика, Патопсихологія, Психологія праці, Клінічна психологія, Психологія здоров’я, Психологія особистості, Психологія травмуючих ситуацій.

4. Метою викладання навчальної дисципліни є вивчення загальних положень психологічної науки взагалі і юридичної психології, зокрема, опанування прийомами спілкування при проведенні процесуальних дій, з'ясування глибинних мотивів вчинків людей з тим, щоб давати їм правильну юридичну оцінку.

5. Основними завданнями вивчення дисципліни є засвоєння об’єкта, предмета, системи основних положень та понять юридичної психології, головних напрямків та результатів сучасних досліджень з юридичної психології; розширення уявлень про психологічні можливості досягнення ефективної професійної діяльності в сучасних умовах правових відносин; набуття вмінь використовувати отримані в процесі засвоєння даного курсу знання у професійній діяльності майбутніх юристів; визначити психологічних закономірності стосунків та поведінки людей в умовах права; оволодіння психологічними методами формування правової свідомості, культури та поведінки особистості.

6. Основні результати навчання і компетентності згідно з вимогами освітньо-професійної програми:

№ з/п Результати навчання Компетентності
1.

Знати :поняття, об’єкт, завдання, систему, принципи, історію становлення юридичної психології

Вміти:вільно та осмислено використовувати термінологічний апарат юридичної психології

Базові знання про зміст та сутність основних категорій юридичної психології
2.

Знати: психологічні особливості особистості злочинця, злочинної поведінки та злочинних груп, типологію злочинців та їх класифікації

Вміти:визначати характеристики та особливості прояву різних психічних процесів, станів і властивостей людини залежно від ситуації та обставин

Здатність до системного мислення
3.

Знати:психологічні особливості слідчої та судової діяльності;особливості проведення судово-психологічної експертизи

Вміти:робити висновки щодо мотиву та мети злочинних дій, виокремлювати їх внутрішні чинники; відрізняти злочинну поведінку від законослухняної на підставі їх соціально-психологічного змісту.

Інформаційна та інтегративна компетентність
4.

Знати:соціально-психологічні засади ресоціалізації засуджених до позбавлення волі та їх реадаптації після звільнення

Вміти: розрізняти індивідуально-психологічні якості та властивості, а також характеристики людської особистості з метою здійснення правильної юридичної оцінки її поведінки

Інформаційна компетентність

7. Короткий зміст дисципліни.

Предмет юридичної психології, її завдання, структурні складові частини її системи, методи та історія розвитку. Аналіз предмету дослідження кримінальної психології, найбільш характерні психологічні типи злочинців, психологічний портрет особи злочинця. Критерії типології злочинних груп за психологічними особливостями поведінки їх учасників. Психологічні особливості побудови структури організованих злочинних угрупувань. Аналіз психологічних особливостей злочинної поведінки неповнолітніх. Мотивація насильницьких, корисливих та інших видів злочинів, що скоюють неповнолітні особи. Психологічні особливості проведення слідчих дій, зокрема допиту, очної ставки, огляду місця події, обшуку, впізнання, проведення слідчого експерименту, судово-психологічної експертизи. Види судово-психологічної експертизи та психологічні особливості її проведення. Психологія засудженої особи, розглядаються особливості та способи виправлення та перевиховання засуджених.

8. Навчальне навантаження з дисципліни:

Семестр вивчення дисципліни за навчальним планом 6

Кількість кредитів ECTS3 Кількість годин 90

Вид занять Денна форма навчання Заочна форма навчання
Лекції 16 8
Семінарські заняття 4 -
Практичні заняття 10 -
Лабораторні заняття 4 4
Самостійна робота 56 78

9.Основні інформаційні джерела до вивчення дисципліни:

 1. Андросюк В. Г. Професійна психологія в органах внутрішніх справ. Загальна частина: Курс лекцій. — К.: НАВС, 2005. — С. 116.
 2. Андросюк В. Г. Психологія слідчої діяльності: Навч. посібник. – К.: Українська академія внутрішніх справ, 1994. – 106 с.
 3. Бедь В. В. Юридична психологія. – К., 2002. – 376 с.
 4. Васильев В.Л. Психология следственных действий: Учебное пособие. — СПб., 1993. - 54 с.
 5. Васильев В.Л. Юридическая психология. – СПб., 2003. – 656 с.
 6. Еникеев М. И. Психология следователя: практикум по юрид. психологии: Учеб. пособие. / М.И. Еникеев, Э.А. Черных; Ин-т междунар. права и экономики. - М., 1994. - 158 с.
 7. Еникеев М. И. Юридическая психология: Учеб. для вузов. — М., 1999. —517с.
 8. Коновалова В. Е. Правовая психология: учеб. пособие для юрид. вузов и фак. по спец. «Правоведение» / В. Е. Коновалова. - Харьков: Основа, 1990. - 198 с.
 9. Коновалова В. О., Шепітько В. Ю. Юридична психологія. – К., 2004. – 424 с.
 10. Костицкий М. В. Введение в юридическую психологию: методологические и теоретические проблемы. — К.: Выщашк., 1999. — С. 105.
 11. Розин В. М. Психология для юристов. – М.: Изд. дом «Форум», 1997. – 128 с.
 12. Лукашевич В. Г. Тактика общения следователя с участниками отдельных следственных действий: Учебное пособие. - К., 1989. - 44 с.
 13. Медведев В. С. Кримінальна психологія . – К. : Аттіка, 2004.
 14. Мостова І. М. Юридична психологія. – К.: ВІРА-Р, 1999. – 120 с.
 15. Орбан-Лембрик Л. Юридична психологія: навчальний посібник / Лідія Орбан-Лембрик, Віктор Кощинець. - Чернівці : Книги-ХХІ, 2007. – 447 с.
 16. Следственные действия. Процессуальная характеристика, тактика и психологические особенности: Учебное пособие / Гаврилов А. К., Глазырин Ф. В., Ефимичев С. П., Закатов А. А., и др.; Под общ. ред.: Смагоринский Б. П.. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Изд-во УМЦ при ГУК МВД РФ, 1994. - 242 c.
 17. Шиханцов Г. Г. Юридическая психология. Учебник для вузов. Отв. ред. проф. В. А. Томсинов. – М.: Изд. «Зерцало», 1998. – 352 с.
 18. Юридична психологія: Підручник / За заг. ред. Я. Ю. Кондратьєва.– К.: Ін Юре, 1999. – 352 с.

10. Система оцінювання:

Форми поточного контролю навчальні тести, усне опитування, реферат, ессе.

Форма підсумкового контролю залік

   

Авторизація  

   

Хто на сайті?  

На сайті 268 гостей та відсутні користувачі

   

qrcode ikpp

   

Використання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання.
Всі права захищено!

Сайти, які підтримуються службою порталу
НПУ імені М.П.Драгоманова
Інститути
Інститут неперевної освіти
Факультети
Фізико-математичний факультет :: Факультет філософської освіти :: Факультет фізичного виховання та спорту :: Інженерно-педагогічний факультет :: Факультет інформатики :: Факультет іноземної філології :: Факультет історичної освіти :: Факультет корекційної педагогіки та психології :: Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського :: Факультет магістратури, аспіратнути та докторантури :: Факультет природничо-географічної освіти та екології :: Факультет педагогіки та психології :: Факультет політології та права :: Факультет соціально-економічної освіти та управління :: Факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка
Кафедри
Кафедра педагогчної творчості :: Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки :: Кафедра методики викладання російської мови та світової літератури :: Кафедра етики та естетики :: Кафедра управління та євроінтеграції :: Кафедра філософії :: Кафедра інформатики
Персональні сайти
Андрущенко В.П. :: Бех В.П. :: Жалдак М.І. :: Борисенко В.Й. :: Франчук В.М. :: Франчук Н.П.
Інші сайти
Асоціація випускників :: Система управління електронними курсами НПУ :: Система управління електронними курсами інституту інформатики :: Система управління електронними курсами інституту інформатики (студенти) :: Простір гуманітарної комунікації :: Лабораторія археологічних досліджень :: Кабінет-музей М.П.Драгоманова :: Україна і становлення конституціоналізму в Європі :: Центр культури. НПУ