Правила прийому на навчання до аспірантури НПУ імені М.П.Драгоманова у 2016 році

Деталі

На навчання для здобуття освітньо-наукового ступеня доктора філософії до НПУ імені М.П.Драгоманова приймаються особи, які здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста). Громадяни інших держав можуть бути прийняті на підставі договорів, що укладаються з університетом.

До вступних іспитів допускаються кандидати, які подали всі необхідні документи, визначені цими правилами, та отримали позитивну оцінку на поданий реферат (публікації) з тематики майбутньої наукової роботи.

Вступні іспити на навчання для здобуття ступеня доктора філософії складаються з:

 • вступного іспиту із спеціальності (в обсязі стандарту вищої освіти магістра з відповідної спеціальності);
 • вступного іспиту з іноземної мови (за вибором Вченої ради Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова) в обсязі, який відповідає рівню B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти); вступник, який підтвердив свій рівень знання дійсним міжнародно визнаним сертифікатом (зокрема, для англійської мови - сертифікатом TOEFL, або InternationalEnglishLanguageTestingSystem, або сертифікатом CambridgeEnglishLanguageAssessment; для німецької мови - сертифікатом TestDaF), звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови. При визначенні результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного випробування з іноземної мови з найвищим балом.
 • вступного іспиту з філософії.

Підсумковий конкурсний бал вступникам до аспірантури обчислюється за формулою:

Підсумковий бал = 0.5x+ 03х2+ 0.2х3

де x- оцінка іспиту зі спеціальності;

де x- оцінка з іноземної мови;

де x- оцінка з філософії.

X x2x- оцінки вступних іспитів за п’ятибальною шкалою.

Вступні іспити до аспірантури проводяться предметними комісіями, затвердженими наказом ректора університету на основі рекомендацій Вчених рад профільних факультетів, за поданням проректора з наукової роботи та завідувача відділу аспірантури і докторантури.

Вступникам, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань (спеціальності) ніж та, яка зазначена в їх дипломі магістра (спеціаліста), можуть бути призначені додаткові вступні випробування. Перелік додаткових вступних випробувань затверджується відбірковою комісією за поданням проректора з наукової роботи та завідувача відділу аспірантури і докторантури.

Право на першочергове зарахування

Право на першочергове зарахування до аспірантури мають: особи, яким відповідно до Закону України "Про охорону дитинства" надане таке право;

особи, яким відповідно до Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" надане таке право при вступі до вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів;

особи, яким відповідно до Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" надане таке право;

особи, яким відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року № 157 "Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді" надане таке право;

особи, які мають наукові здобутки (публікації у наукових виданнях, що включені до міжнародних наукометричних баз даних; публікації у фахових виданнях; участь у міжнародних конференціях; перемоги у конкурсах наукових робіт та предметних олімпіадах) за обраною спеціальністю;

особи, які мають рекомендації Вчених рад профільних факультетів.

Не допускається вступ поза конкурсом для здобуття освітньо-наукового ступеня доктора філософії.

Прийом до аспірантури з відривом та без відриву від виробництва на 2016 рік

зі спеціальностей:

Код та найменування галузі знань Шифр та найменування спеціальності
1. 01 Освіта 011 Науки про освіту
2. 01 Освіта 015 Професійна освіта
3. 01 Освіта 016 Спеціальна освіта
4. 03 Г уманітарні науки 033 Філософія
5. 05 Соціальні та поведінкові науки 052 Політологія
6. 05 Соціальні та поведінкові науки 053 Психологія
7. 05 Соціальні та поведінкові науки 054 Соціологія
8. 09 Біологія 091 Біологія
9. 10 Природничі науки 101 Екологія
10. 10 Природничі науки 104 Фізика та астрономія
11. 11 Математика та статистика 111 Математика
12. 01 Освіта 014 Середня освіта (за спеціалізаціями)
13. 03 Г уманітарні науки 031 Релігієзнавство
14. 03 Г уманітарні науки 032 Історія та археологія
15. 03 Г уманітарні науки 034 Культурологія
16. 03 Г уманітарні науки 035 Філологія

Для вступу до аспірантури подаються документи:

 1. Заява на ім‘я ректора університету.
 2. Копія паспорта.
 3. Особовий листок з обліку кадрів, завірений печаткою за місцем роботи або навчання, три фотокартки 3х4.
 4. Копія диплому про закінчення вищого навчального закладу з копією залікової відомості.
 5. Характеристика з місця роботи.
 6. Реферат з обраної наукової спеціальності.
 7. Список та ксерокопії опублікованих наукових праць та винаходів.
 8. Виписка з протоколу засідання вченої ради вузу (факультету) для осіб, рекомендованих до аспірантури безпосередньо після закінчення вузу.
 9. Медична довідка (форма 086-о).
  1. Довідка з місця роботи (з зазначенням посадового окладу), а також з місця постійного проживання.
  2. Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру.
  3. Витяг з трудової книжки, для осіб які працюють.

Заяви з документами про вступ до аспірантури приймаються з 29 серпня по 09 вересня 2016 р., вступні іспити проводяться з 12 вересня 2016 р. по 23 вересня 2016 року.

Зарахування до аспірантури відбудеться до 01 жовтня 2016 р.

Подання вступником недостовірних персональних даних, недостовірних відомостей про наявність права на зарахування поза конкурсом, права на першочергове зарахування є підставою для відрахування.

Вступні іспити по прийому в аспірантуру у 2016 році будуть проводитися у такі терміни:

Філософія - 12, 13 вересня 2016 року (за адресою вул. Тургенівська, 8/14, кафедра філософії о 10.00)

Іноземна мова - 19, 20 вересня 2016 року (за адресою вул. Тургенівська, 8/14, кафедра англійської мови о 10.00)

Спеціальність - 23 вересня 2016 року (на спеціалізованих кафедрах)


Зразок

 

Заява на ім’я ректора університету (написана власноруч)

 

Ректору

Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова

академіку НАПН України,

професору В.П.Андрущенку

(Прізвище, ім’я, по-батькові, місце роботи здобувана)

 

ЗАЯВА

Прошу дозволити складати вступні іспити в аспірантуру зі спеціальності (вказати якої).

 

Дата                                                                                                     Підпис

Підпис завідувача кафедри (Не заперечую)

Початок прийому документів з 29 серпня 2016 р.

Документи подаються особисто завідувачу відділу аспірантури НПУ імені М.П.Драгоманова (Адреса університету: 01601, Київ-30, вул. Пирогова, 9, кім. 246. Відділ аспірантури і докторантури, тел. 239-30-69)

   

Авторизація  

   

qrcode ikpp

   

Використання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання.
Всі права захищено!

Сайти, які підтримуються службою порталу
НПУ імені М.П.Драгоманова
Інститути
Інститут неперевної освіти
Факультети
Фізико-математичний факультет :: Факультет філософської освіти :: Факультет фізичного виховання та спорту :: Інженерно-педагогічний факультет :: Факультет інформатики :: Факультет іноземної філології :: Факультет історичної освіти :: Факультет корекційної педагогіки та психології :: Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського :: Факультет магістратури, аспіратнути та докторантури :: Факультет природничо-географічної освіти та екології :: Факультет педагогіки та психології :: Факультет політології та права :: Факультет соціально-економічної освіти та управління :: Факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка
Кафедри
Кафедра педагогчної творчості :: Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки :: Кафедра методики викладання російської мови та світової літератури :: Кафедра етики та естетики :: Кафедра управління та євроінтеграції :: Кафедра філософії :: Кафедра інформатики
Персональні сайти
Андрущенко В.П. :: Бех В.П. :: Жалдак М.І. :: Борисенко В.Й. :: Франчук В.М. :: Франчук Н.П.
Інші сайти
Асоціація випускників :: Система управління електронними курсами НПУ :: Система управління електронними курсами інституту інформатики :: Система управління електронними курсами інституту інформатики (студенти) :: Простір гуманітарної комунікації :: Лабораторія археологічних досліджень :: Кабінет-музей М.П.Драгоманова :: Україна і становлення конституціоналізму в Європі :: Центр культури. НПУ