Міжнародну науково-практичну конференцію «Актуальні проблеми дошкільної та початкової освіти в контексті педагогічних ідей Фрідріха Фребеля»

Деталі

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Департамент освіти і науки, молоді та спорту
Херсонської облдержадміністрації
Управління освіти Херсонської міської ради
ХЕРСОНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Факультет дошкільної та початкової освіти
ЄВ.Фрьобельсемінар (м.Кассель, Німеччина)
Барановицький державний університет (м.Барановичі, Білорусь)
Академія ім. Яна Длугоша (м.Ченстахова, Польща)
ПРОВОДЯТЬ

26-28 березня 2014 року
Міжнародну науково-практичну конференцію
«Актуальні проблеми дошкільної та початкової освіти в контексті педагогічних ідей Фрідріха Фребеля»

Тематичні напрями роботи:

 • Проблеми наступності і перспективності дошкільної та початкової ланок освіти.
 • Формування професійних компетентностей майбутніх фахівців дошкільної та початкової освіти.
 • Розвиток інформаційно-педагогічного простору у системі підготовки кадрів для дошкільної та початкової освіти.
 • Ідеї Ф.Фребеля у контексті сучасного простору дошкільної та початкової освіти.

Під час конференції планується участь в пленарних та секційних засіданнях, майстер-класах в дитячих навчальних закладах міста, культурно-екскурсійна програма.

Для участі у Міжнародній науково-практичній конференції Вам необхідно до20 січня 2014 року надіслати:

-   заявку на участь у конференції (із обов’язковим зазначенням адреси, телефону, e-mail, напряму роботи конференції);

-  доповідь (3-5 сторінок) для друку в збірнику матеріалів конференції;

-  наукові статті (за бажанням) для друку у фаховому збірнику наукових праць «Педагогічні науки»;

-  наукові статті (за бажанням) для друку у фаховому збірнику наукових праць «Інформаційні технології в освіті» (для учасників третього тематичного напрямку роботи конференції).

Матеріали подаються в електронному варіанті на e-mail:Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. у форматі Word 97 /2007 або на адресу: Полєвіковій О.Б., вул.28 Армії, буд.4-А, кв.24, м.Херсон, Україна, 73005.

Робочі мови конференції: українська, російська, польська, німецька

Технічне забезпечення: графопроектор, мультимедійний проектор, інтерактивна дошка.

Оплата відрядження, проживання, харчування, проїзд – за рахунок організації відрядника чи за власний кошт. З приводу поселення звертатися заздалегідь до оргкомітету. Учасники конференції отримують сертифікати участі.

Вимоги до оформлення тексту доповіді у збірнику матеріалів конференції,

(матеріали приймаються до 20 січня 2014 року)

Загальний обсяг доповіді – 3-5 сторінок. Матеріали подаються в друкованому та електронному варіантах на CDу форматі Word 97 /2003:

- тип шрифту Times New Roman, розмір шрифту 14, міжрядковий інтервал 1,5;

- усі поля на страниці по 2 см, відступ на абзац 1,25 см;

- на початку у правому куті – прізвище, ім’я, по батькові автора (повністю); нижче – назва організації (без скорочень), місто, країна; нижче через інтервал у центрі – назва доповіді (маленькими літерами, жирним шрифтом 14 розміру); нижче, через два інтервали, друкується текст;

- ілюстрації мають бути виконані з використанням стандартних програм пакету МS Office (Word, Excel, PowerPoint);

- список літератури є обов’язковим і додається після тексту доповіді, джерела зазначаються в алфавітному порядку (4-5 джерел);

- посилання на кожне літературне джерело є обов’язковим і наводиться у квадратних дужках;

- на окремій сторінці – обов’язково вказати відомості про автора - прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, посаду, установу (повністю), адресу для листування, контактний телефон.

Правила для авторів статей фахового збірника наукових праць

„Педагогічні науки”

(матеріали приймаються до 20 січня 2014 року)

Матеріали до збірника наукових статей мають бути представлені у друкованому вигляді обсягом не менше 6-7 сторінок формату А-4 в одному примірнику та електронному варіанті. Мова друку українська. Рукопис статті має бути підписаний автором (авторами).

Електронний варіант виконувати в редакторові WordforWindows 6/97 Шрифт - TimesNewRoman, розмір 14. Міжрядковий інтервал - 1,5. Розміри берегів: зліва – 25 мм, справа – 15 мм, верхній і нижній – по 20 мм. Папір – білий. Аркуші не перегинати і надсилати разом з дискетою або диском.

Статті аспірантів приймаються із рецензією наукового керівника, авторів без наукових звань – з рецензією доктора педагогічних наук або двох кандидатів педагогічних наук.

Автори статей несуть відповідальність за зміст і достовірність поданих матеріалів. Редакційна колегія залишає за собою право відхиляти статті, які не відповідають зазначеним вимогам.

Текст статті повинен відповідати вимогам до фахових видань, внесених до переліків ВАК України (постанова ВАК України від 15.01.2003 р. № 7-05/1), і мати такі елементи: постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз основних досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

Список використаної літератури можна складати в алфавітному порядку або в порядку використання джерел, а посилання на них у тексті робити у квадратних дужках за таким зразком: [5, с. 175 ] – перша цифра – порядок джерела в Літературі, а друга – номер сторінки.

Слід також правильно обирати індекс УДК. Із цією метою варто користуватися розділом 37 „Универсального десятичного классификатора”, який має назву „ОСВІТА. ВИХОВАННЯ. НАВЧАННЯ. ДОЗВІЛЛЯ”.

Бажаючим подати матеріали до збірника наукових праць „Педагогічні науки” слід також представити відомості про авторів статті на окремому аркуші та в окремому файлі на дискеті (прізвище, ім’я, по-батькові, місце роботи (навчання), посада, вчений ступінь та звання, адреса, контактні телефони тощо).

При оформленні матеріалів статті слід дотримуватися такого зразка:

УДК 378.094.371.388                                                                                                             Дзюбата З.І.

ПЕДАГОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ МАЙБУТНІХ АГРАРНИКІВ

Статтю присвячено обґрунтуванню доцільності та ефективності використання особистісного, діяльнісного, комунікативного, компетентнісного, системного та інтегратив­ного підходів до формування комунікативних умінь майбутніх аграрників.

Ключові слова: особистісний підхід, діяльнісний підхід, комунікативний підхід, системний підхід, інтегративний підхід.

(Текст статті)

…………………………………………………………………………………

Література:

…………………………………………………………………………………

Дзюбата З.И.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ КОММУНИКАТИВНЫХ УМЕНИЙ БУДУЩИХ АГРАРНИКОВ

Статья посвящена обоснованию целесообразности и эфективности личностного, деятельного, коммуникативного, компетентностного, системного и интегративного подходов к формированию коммуникативных умений будущих специалистов-аграрников.

Ключевые слова: личностный подход, деятельный подход, коммуникативный подход, компетентностный подход, системный подход, интегративный подход.

Dzjubata Z.I.

PEDAGOGICAL APPROACHES TO FORMING OF COMMUNICATIVE SKILLS

OF FUTURE AGRARIAN

The article in devoted to the substantiation of the expedience and the effectiveness of individual approach, activity approachcommunicative approach, competent approach, system approach, and integrative to the formation of communication skills of future specialists-agrarians.

Key words: individual approach, activity approach communicative approach, competent approach, system approach, integrative approach.

Правила для авторів статей фахового збірника наукових праць

«Інформаційні технології в освіті»

(матеріали приймаються до 20 січня 2014 року)

УДК

Автор(и) Статті (Вклад автора у статтю)
Місце роботи(Країна, установа, відділ)

назва статті

Анотаціяукраїнською мовою (не менше 150 слів, яка за структурою повторює статтю)

Ключові слова: (перелік ключових слів – бажано від трьох до восьми, не виділяти жирним);

Розділ

Підрозділ

У структурі статті повинні бути відображені обов’язкові елементи згідно з вимогами ДАК України до наукових статей, а саме:

 • постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
 • аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор;
 • виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується стаття;
 • формулювання цілей статті (постановка завдання);
 • виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
 • висновки з даного дослідження;
 • перспективи подальших розвідок у даному напрямі.

Посилання на літературу подаються у квадратних дужках. Список літератури на мові оригіналу йде у кінці роботи після пропуску рядка через 1 інтервал, без додаткових назв. Оформлення бібліографії стандартне.

Таблиця № 1.

Назва таблиці

Колонка 1

Колонка 3

Колонка 3

     
     
     

Формули та малюнки набираються на комп’ютері. Малюнки групуються та розміщуються усередині тексту.Малюнками можуть бути GIF або JPEG

Рис. 1. Назва малюнку(Підписи до малюнків, схем, таблиць включають їх номер, назву, пояснення умовних позначень)

Список використаної літератури

 1. Оформлення списку використаних джерел

AUTHORS’ NAME

Organization

Article Title

Annotation (not less than 150 words);

Keywords: (please use 3-8 keywords, italic, don’t use bold);

АВТОР СТАТЬИ (Вклад в статью)

Место работы (страна, учреждение, отдел)

название статьи

Аннотация ( не менее 150 слов, по структуре должна повторять структуру статьи);

Ключевые слова: (перечень ключевых слов – желательно от трех до восьми, не выделять жирным);

Authors’ name, title, organization, country, position, e-mailaddress.

Прізвища ім’я по батькові, вчене звання, вчений ступень, країна, місце роботи, посада, адреса електронної пошти.

Фамилия имя отчество, ученое звание, ученая степень, страна, место работы, должность, адрес электронной почты

До редакції збірника наукових праць
«Інформаційні технології в освіті»

АВТОРСЬКА ДОВІДКА

Просимо опублікувати у збірнику наукових праць «Інформаційні технології в освіті» статтю

назва статті

 

_________________________________________________________________

Авторами статті є

1._______________________________________________________________

прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання, посада, місце основної роботи (без скорочень)

2._______________________________________________________________

ПІБ

 

Усі питання щодо статті просимо вирішувати з _______________________

E-mail.__________________________

Тел. служб. ______________________

Тел. моб. ________________________

Автори несуть всю відповідальність за зміст цієї статті та факт її публікації.

Автори підтверджують, що в матеріалах статті не містяться відомості, заборонені до опублікування, і тому стаття може бути надрукована у відкритому друці.

Стаття є оригінальною і не видавалась в жодному науковому виданні.

Автори згодні з тим що стаття буде розміщена в електронній версії видання збірника наукових праць «Інформаційні технології в освіті»

Автори статті дозволяють Редакційній колегії збірника наукових праць «Інформаційні технології в освіті» передавати свою статтю для формування депозитарію українських наукових періодичних видань і безкоштовного представлення електронної копії періодичного видання у мережі Інтернет на порталі Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

_________________/_______________/

       
 

підпис

 
 

прізвище, ініціали

 
 


підпис

 

_________________/_______________/

 
 

прізвище, ініціали

 


_________________/_______________/

           
   

підпис

 
 

прізвище, ініціали

 
 
 

дата

 


З А Я В К А

на участь у Міжнародній науково-практичній конференції

«Актуальні проблеми дошкільної та початкової освіти в котексті педагогічних ідей Фрідріха Фребеля»

Херсонський державний університет,

26-28 березня 2014 року

Прізвище _______________________________________________________

Ім’я ____________________________________________________________

По-батькові _____________________________________________________

Місце роботи (навчання)___________________________________________

Посада _________________________________________________________

Науковий ступінь, вчене звання ____________________________________

Напрям роботи у конференції (вказати секцію) _____________________

Назва наукової фахової статті __________________________________

Назва доповідіу збірнику матеріалів конференції _________________

Форма участі у конференції : планую (необхідне відмітити)

       виступити з доповіддю;                                        виступити з інформацією

       взяти участь як слухач;                                       опублікувати матеріали без участі

Адреса (індекс) __________________________________________________________

Контактний телефон ______________________________________________

Е- mail________________________________________________________

Потреба у житлі __________________________________________________

Даю згоду на використання моїх персональних даних та друк матеріалів на умовах, зазначених в інформаційному листі.

Дата _______________

Підпис _____________

Довідки за телефонами:

097-30-000-77; 0999-033-608 (Ольга Борисівна Полєвікова, доцент кафедри дошкільної освіти Херсонського державного університету).

Переконливо просимо дотримуватись зазначених вимог і термінів, що запобігатиме затримці видання збірників і сприятиме якості їх змісту та оформлення.

                                                                                                                                      

Оргкомітет та редколегії

   

Авторизація  

   

qrcode ikpp

   

Використання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання.
Всі права захищено!

Сайти, які підтримуються службою порталу
НПУ імені М.П.Драгоманова
Інститути
Інститут неперевної освіти
Факультети
Фізико-математичний факультет :: Факультет філософської освіти :: Факультет фізичного виховання та спорту :: Інженерно-педагогічний факультет :: Факультет інформатики :: Факультет іноземної філології :: Факультет історичної освіти :: Факультет корекційної педагогіки та психології :: Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського :: Факультет магістратури, аспіратнути та докторантури :: Факультет природничо-географічної освіти та екології :: Факультет педагогіки та психології :: Факультет політології та права :: Факультет соціально-економічної освіти та управління :: Факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка
Кафедри
Кафедра педагогчної творчості :: Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки :: Кафедра методики викладання російської мови та світової літератури :: Кафедра етики та естетики :: Кафедра управління та євроінтеграції :: Кафедра філософії :: Кафедра інформатики
Персональні сайти
Андрущенко В.П. :: Бех В.П. :: Жалдак М.І. :: Борисенко В.Й. :: Франчук В.М. :: Франчук Н.П.
Інші сайти
Асоціація випускників :: Система управління електронними курсами НПУ :: Система управління електронними курсами інституту інформатики :: Система управління електронними курсами інституту інформатики (студенти) :: Простір гуманітарної комунікації :: Лабораторія археологічних досліджень :: Кабінет-музей М.П.Драгоманова :: Україна і становлення конституціоналізму в Європі :: Центр культури. НПУ