About Institute  

   

Education resurse  

   

Анотація навчальної дисципліни (за вибором студента) «Підготовка дітей з порушеннями слуху до навчання у школі»

Details

Анотація навчальної дисципліни

(за вибором студента)

«Підготовка дітей з порушеннями слуху до навчання у школі»

освітньо-професійної програми підготовки фахівців освітнього ступеня магістр

спеціальності 016 Спеціальна освіта (сурдопедагогіка)

1. Назва кафедри, яка буде забезпечувати викладання курсу: кафедра сурдопедагогіки.

2. Предмет вивчення навчальної дисципліни – особливості психологічної готовності дитини з обмеженими сенсорними можливостями до навчання

3. Міждисциплінарні зв’язки пов’язані із комплексом психолого-педагогічних, соціальних та медичних наук, зокрема, педагогікою (загальною та спеціальною), психологією (загальною та спеціальною), віковою, соціальною психологією тощо.

4. Метою викладання навчальної дисципліни є озброєння студентів знаннями з формування якостей особистості, що сприятимуть успішному входженню дитини з порушенням слуху в шкільне середовище, освоєнню нею провідної діяльності – навчальної

5. Основними завданнями вивчення дисципліни є ознайомлення студентів з концепціями та теоріями готовності дитини з порушенням слуху до навчання, їхня характеристика, принципи і напрямки корекційно-педагогічної роботи

6. Основні результати навчання і компетентності згідно з вимогами освітньо-професійної програми:

№ з/п Результати навчання Компетентності
1.

Знати: методологічні засади сурдопедагогіки як базової дисципліни для вивчення даного курсу;

Вміти: застосувати знання зі спеціальної педагогіки при вивченні психолого-педагогічних дисциплін сурдопедагогічного циклу;

Володіння базовими уявленнями про залежність розвитку та прояви психіки дітей з вадами слуху від ступеня, характеру та часу виникнення вади.
2.

Знати:особливості психічного відображення при вадах слуху

Вміти: висновувати про специфіку розвитку пізнавальних процесів даної категорії дітей та шляхи корекції вад

Присвоєння соціально-психологічних знань про закони і закономірності психічного розвитку дітей з вадами слуху.
3.

Знати:шляхи компенсації та корекції при вадах слуху;

Вміти: розробляти прогностичні рекомендації щодо розвитку психічних функцій дітей з вадами слуху;

Застосування в професійній діяльності знань основних закономірностей розвитку психіки дітей з вадами слуху при звуженні сенсорної сфери.
4.

Знати:методики при вивченні дітей з вадами слуху (можливості та обмеження застосування);

Вміти:проводитиспостереження за окремимипсихічними феноменами;

Здатність орієнтування та оцінювання психологічної ситуації у стосунках з дитиною, колективом; вибір раціонального способу спілкування.
5.

Знати:методи діагностики порушень психічного розвитку осіб з вадами слуху;

Вміти:володіти методами дослідницької роботи при виконанні завдань, пов'язаних із вивченням індивідуально-психологічних особливостей дітей з вадами слуху відповідно до методик дослідження;

Теоретично обґрунтовувати засоби і адекватні шляхи для формування повноцінної особистості.

7. Короткий зміст дисципліни. Програмою передбачається розгляд питань щодо існуючих наукових підходів, поглядів, точок зору, позицій із проблеми готовності дітей з вадами слуху до шкільного навчання.

Представлена система діагностики особистісної, емоційної, вольової, розумової готовності дитини до шкільного навчання. Наведено психолого – педагогічні характеристики особистісного і інтелектуального розвитку дітей з вадами слуху. Висвітлено апробовані на практиці педагогічні шляхи і засоби підвищення ефективності підготовки дітей до школи. Розглядаються педагогічні рекомендації, що базуються на реальних можливостях дитини, і орієнтовані не лише на актуальний рівень її розвитку, але і на перспективу, педагогічні шляхи і засоби, що сприятимуть оптимізації їхньої підготовки до школи.

8. Навчальне навантаження з дисципліни:

Семестр вивчення дисципліни за навчальним планом – 3 семестр.

Кількість кредитів ECTS - 3. Кількість годин – 90.

Вид занять Денна форма навчання Заочна форма навчання
Лекції 12 8
Семінарські заняття - 2
Практичні заняття - -
Лабораторні заняття 10 2
Самостійна робота 68 78

9. Основні інформаційні джерела до вивчення дисципліни

  1. Гуткина Н.И. Психологическая готовность к школе. – М., 1993
  2. Белова Н.И. Основы специальной дошкольной сурдопедагогики. – М., 1979
  3. Речицкая Е.Г. Формирование учебной деятельности у глухих школьников мадших классов.- ., 1990.- 234с.

10. Система оцінювання:

Форми поточного контролю: усне опитування; захист рефератів (доповідей, повідомлень, ессе) на задану тему; анотування та конспектування літератури; підготовки опорних конспектів першоджерел; поточне та підсумкове тестування; контрольні роботи (поточні та модульні).

Форма підсумкового контролю – залік.

   

Login Form  

   

Всього відвідувань  

12417576
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
983
3987
26073
10819712
95845
138486
12417576

Your IP: 127.0.0.1
Server Time: 2018-06-23 06:16:21
   

qrcode ikpp

   

Використання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання.
Всі права захищено!

Сайти, які підтримуються службою порталу
НПУ імені М.П.Драгоманова
Інститути
Інститут неперевної освіти
Факультети
Фізико-математичний факультет :: Факультет філософської освіти :: Факультет фізичного виховання та спорту :: Інженерно-педагогічний факультет :: Факультет інформатики :: Факультет іноземної філології :: Факультет історичної освіти :: Факультет корекційної педагогіки та психології :: Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського :: Факультет магістратури, аспіратнути та докторантури :: Факультет природничо-географічної освіти та екології :: Факультет педагогіки та психології :: Факультет політології та права :: Факультет соціально-економічної освіти та управління :: Факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка
Кафедри
Кафедра педагогчної творчості :: Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки :: Кафедра методики викладання російської мови та світової літератури :: Кафедра етики та естетики :: Кафедра управління та євроінтеграції :: Кафедра філософії :: Кафедра інформатики
Персональні сайти
Андрущенко В.П. :: Бех В.П. :: Жалдак М.І. :: Борисенко В.Й. :: Франчук В.М. :: Франчук Н.П.
Інші сайти
Асоціація випускників :: Система управління електронними курсами НПУ :: Система управління електронними курсами інституту інформатики :: Система управління електронними курсами інституту інформатики (студенти) :: Простір гуманітарної комунікації :: Лабораторія археологічних досліджень :: Кабінет-музей М.П.Драгоманова :: Україна і становлення конституціоналізму в Європі :: Центр культури. НПУ